Kullanım Koşulları

Kişisel Veri Koruma Açıklaması ve Aydınlatma Metni

Grand Ankara Hotel olarak sizlere ait kişisel verilerin ve özel bilgilerin korunması bizim için önemlidir. Grand Ankara Hotel ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla Grand Ankara Hotel, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızıinceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Grand Ankara Hotel, internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

 1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür.

  KVKK hükümlerine gore Petsan İnş. Tur. Ve Rent A Car San.ve Tic. AŞ. , “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’ nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

  Veri Sorumlusu sıfatıyla Grand Ankara Hotel, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’ nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

 2. Veri Sorumlusunun Kimliği

  KVKK’ nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, Petsan İnş. Tur. Ve Rent A Car San.ve Tic. AŞ ’ dir.

  Petsan İnş. Tur. Ve Rent A Car San.ve Tic. AŞ – Grand Ankara Hotel

  Atatürk Bulvarı No: 183 Kavaklıdere 06680 Çankaya Ankara

  Telefon: (+90) 312 410 55 00

  Fax: (+90) 312 410 55 56

  Bilgi: info@grandankara.com

 3. Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVKK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

 4. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz KVKK’ daki ilkeler doğrultusunda;
  1. Grand Ankara Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmeniz, sizlerin daha iyi yararlandırılması;

  2. Grand Ankara Hotel tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;

  3. Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak ve amacıyla işliyoruz.

  4. İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; otelimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, kurumsal işleyişinin sağlanması, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,

  5. Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, otelimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, otelimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan GizlilikPolitikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,

  6. Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, otelimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, otelimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan GizlilikPolitikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,

 5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

  Grand Ankara Hotel olarak;

  a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

  b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,

  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

 6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

  Verileriniz, Grand Ankara Hotel’de ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

 7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Otelimizde KVKK’ ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

  Grand Ankara Hotel, kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.

 8. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, otelimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle;

  KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda otelce sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda otelimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 9. Nasıl Koruyoruz?

  Grand Ankara Hotel tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve otel içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

  Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Grand Ankara Hotel tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 11. Başvurunun Yapılması

  KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da otelimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, bilgi@grandankara.com adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz.

  Başvuruda;

  a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

  d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan otelimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

- Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

Bu çerçevede “yazılı” olarak otelimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;

• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

• Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,

Otelimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

İletişim:

Petsan İnş. Tur. Ve Rent A Car San.ve Tic. AŞ – Grand Ankara Hotel

Atatürk Bulvarı No: 183 Kavaklıdere 06680 Çankaya Ankara

Telefon: (+90) 312 410 55 00

Fax: (+90) 312 410 55 56

Bilgi: info@grandankara.com

İhlallerin bildirimi ile kurumsal internet adresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. KVKK Başvuru ve Bilgi Talep formu için tıklayınız.

Grand Ankara Hotel & Convention Center

Copyright © 2019 Grand Ankara Hotel & Convention Center

Atatürk Bulvarı No: 183 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA

+90 (312) 410 55 00 | +90 (530) 501 21 88

Fax: +90 (312) 410 55 55

Çelikler Holding

Grand Ankara Hotel bir Çelikler Holding markasıdır.