KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Grand Ankara Hotel bir Petsan İnşaat Turizm ve Rent A Car Sanayi Ticaret A.Ş. kuruluşudur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yürüttüğümüz uyumluluk çalışmaları ile ilgili kişi olarak sizleri belirlenebilir kılan her türlü veriyi www.celiklerholding.com.tr sitemizde yer alan Petsan İnşaat Turizm ve Rent A Car Sanayi Ticaret A.Ş. Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda yer alan aydınlatma metinlerimiz ve politikalarımız ile; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte olduğumuzu tarafınıza bildiririz.

Grand Ankara Hotel & Convention Center olarak; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleyip, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış olduğumuzu belirtmek isteriz.

Aşağıda Otelimiz hizmetleri kapsamında ilgili kişilere ait işlenen verilere dair Misafir, Ziyaretçi, otel içerisinde yapılan Fotoğraf Ve Video Çekimlerine Dair Aydınlatma Metinleri, Güvenlik Kamera Kayıtlarına İlişkin Aydınlatma Metini, Covid-19 kapsamında alınan verilere dair aydınlatma metni yer alır. Veri Sorumlusu Petsan İnşaat Turizm ve Rent A Car Sanayi Ticaret A.Ş. olarak hazırladığımız diğer politika ve metinlere www.celiklerholding.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KONAKLAYAN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Petsan İnşaat Turizm ve Rent A Car Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Konaklayan Misafirlerimiz, Otelimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kimlik Verileri, gibi kişisel verileriniz acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

İletişim Verileri gibi kişisel verileriniz, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Finans Verileri gibi kişisel verileriniz, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Verileri, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Müşteri İşlem Verileri, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Sağlık Bilgileri gibi kişisel verileriniz, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

B) KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak ,1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik kapsamında konaklama hizmetinin sizlere verilmesi bu hizmet kapsamında tesisimiz içerisinde alacağınız diğer hizmetlerin gerektiği şekilde ifa edilebilmesi amacıyla , ön büro bankolarında konaklama kayıt formları üzerinden, otelimizin anlaşmalı olarak çalıştığı iş ortağımız internet siteleri aracılığı ile, rezervasyon yapılabilmesi amacıyla santral görüşmelerinde, mail-order yolu ile, sizlerin talep ve şikayetlerinin alınması amacı ile anketler üzerinden, diğer otel hizmetlerinin talep edilmesi halinde fiziki evrak, formlar ve faturalar üzerinden ,kamera sistemleri, plaka okuma sistemleri, idari ve adli yazışmalar ve sair iletişim yolları vasıtasıyla, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

 • 1) Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması,
 • 2) Sizler tarafından verilerin alenileştirilmesi,
 • 3) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • 4) Sözleşme kurulması ve ifası,
 • 5) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • 6) Veri sorumlusunun meşru menfaati,

C) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; otel faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sizlerle aramızda kurulan her türlü sözleşmenin ifa edilebilmesi amacıyla, sizlere sağlanacak hizmetin ifası veya malın temini ile ilgili olmaları halinde iş Ortaklarına, şirketimizin iş faaliyetlerinin ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu hakkın kanunlarda açıkça gösterilmesi sebebiyle hissedarlarımıza, yine kanundan kaynaklı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin kurulabilmesi ve gerektiği gibi ifa edilebilmesi sebepleri ile ilgili gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, kanundan kaynaklı olarak topluluk şirketlerimize ve iştirakler ve bağlı ortaklıklara aktarılabilecektir.

D) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için www.grandankara.com internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Nenehatun Caddesi No:104 Gaziosmanpaşa / Ankara adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@celiklerholding.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Petsan İnşaat Turizm ve Rent A Car Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Ziyaretçilerimiz, Otelimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kimlik ve İletişim Verileri gibi kişisel verileriniz, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetim, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişilere bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir

Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı) Verileri gibi kişisel verileriniz , acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

B) KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak , otelimiz bünyesinde gerçekleştirdiğiniz ziyaretin veya katıldığınız organizasyonun mahiyetine göre bizlere gönderilen listeler üzerinden veya sizlerden sözlü veya yazılı olarak ,kamera sistemleri,plaka okuma sistemleri ve sair iletişim yolları vasıtasıyla, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

 • 1) Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması,
 • 2) Sizler tarafından verilerin alenileştirilmesi,
 • 3) Sözleşme kurulması ve ifası,
 • 4) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • 5)Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması kapsamında bizlerin meşru menfaati sebebiyle.

C) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve özel hizmet sunulması gerektiği hallerde hissedarlara aktarılabilecektir.

D) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için w www.grandankara.com internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Nenehatun Caddesi No:104 Gaziosmanpaşa / Ankara adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@celiklerholding.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Petsan İnşaat Turizm ve Rent A Car Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Otelimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Otelimiz tarafından her türlü organizasyon ve etkinlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında, hizmet kapsamında sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi veya reklam ve sosyal medya süreçlerinin yönetilmesi amaçları ile fotoğraf ve video kaydı verileriniz işlenmektedir.

Sayılan kişisel verileriniz, otelimiz içerisinde gerçekleştirilen her türlü organizasyon veya etkinlik kapsamında fotoğraf makineleri ve video kayıt kameraları aracılığı ile sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla veya şirketimiz meşru menfaatleri kapsamında reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizlerden izin alınarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; organizasyon/etkinlik faaliyeti kapsamında sözleşme yapılan ve sözleşmeden kaynaklı olarak fotoğraf veya video çekimi hizmeti talebinde bulunan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ve hizmet sağlayıcı iş ortaklarımıza,verilerinizin şirketimiz sosyal medya veya internet sitelerinde yayınlanmasına izin verdiğiniz taktirde ise herkese açık olarak yayınlanacaktır.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için w www.grandankara.com internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Nenehatun Caddesi No:104 Gaziosmanpaşa / Ankara adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@celiklerholding.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Petsan İnşaat Turizm Ve Rent A Car San.Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Otelimiz, içerisindeki giriş kapıları, restoran, etkinlik salonları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, asansörler ve kat koridorları hizmet alanında , güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için www.grandankara.com internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Nenehatun Caddesi No:104 Gaziosmanpaşa / Ankara adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@celiklerholding.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

COVİD-19 KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Petsan İnşaat Turizm ve Rent A Car Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Sayın ilgili kişiler otelimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Covid-19 kapsamında kamu sağlığının korunması ve salgın hastalıkla mücadele çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Kültür Turizm Bakanlığınca yayınlanan genelgeler kapsamında otel içerisinde sizlerin bazı verilerini işliyoruz. Bu kapsamda siz misafirlerimizin geldiğiniz yer, son günlerde ziyaret ettiğiniz ülkeler ve ülkemizde kendileriyle irtibata geçilebilecek adres ve telefon numarası ile sağlık verilerinizi ,verdiğiniz beyanlarla ve otel giriş çıkılarında ölçümlerinizin yapılması ile ,konaklama süresince Covid-19 semptomları göstermeniz durumunda verileriniz; otelin belirlediği Covid-19 Aksiyon Planına uyacağınızı onayladığınız Misafir Beyan ve Taahhütname Formu ve check-in sırasında veya öncesinde online olarak doldurduğunuz formlar aracılığı ile toplanır.

Giriş esnasında misafir, çalışan, ziyaretçi, tedarikçiden sağlık verileri (vücut ısısı) acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi ve genelgelerde açıkça öngörülmesi sebepleri ile toplanır. Çalışanlar, bireysel risk faktörleri (örn. Yaşlılık, bağışıklık sistemi baskılanan durumlar dahil kronik tıbbi durumların varlığı, hamilelik) göz önünde bulundurularak listelenir. Bu listeler aracılığı ile toplanan ve yukarıda belirtilen çalışan sağlık verileri kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle kamu sağlığının korunması amaçlarıyla işlenir.

B) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; çalışanlara ait yukarıda sayılan veriler kanunlarda ve genelgelerde açıkça öngörülmesi sebebiyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve İş Kanunundan kaynaklı olarak hissedarlara, misafirlere ilişkin kişisel veriler ise acil durum süreçlerinin yürütülmesi ve kanunlar ve genelgelerde açıkça öngörülmesi sebepleri ile adli idari mercilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

C) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için w www.grandankara.com internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Nenehatun Caddesi No:104 Gaziosmanpaşa / Ankara adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@celiklerholding.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Grand Ankara Hotel & Convention Center

Copyright © 2019 Grand Ankara Hotel & Convention Center

Atatürk Bulvarı No: 183 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA

+90 (312) 410 55 00 | +90 (530) 501 21 88

Fax: +90 (312) 410 55 55

Çelikler Holding

Grand Ankara Hotel bir Çelikler Holding markasıdır.